Η ΑΚΑΔΗΜΙΑ
Δικαιολογητικά
Δικαιολογητικά
Αίτηση Εγγραφής νέου μέλους Α.Σ.Ο.Ν.Ι.
Δήλωση Εγγραφής Σκοπευτή ΣΚ.Ο.Ε.
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986

6 Φωτογραφίες Έγχρωμες (ταυτότητας)
1 Φωτοαντιγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας  (δύο όψεων)

Περίπτωση Εγγραφής ανηλίκου
  • Απαραίτητη Υπέυθυνη δήλωση νόμιμου κηδεμόνα
  • Πιστοποιητικό γεννήσεως εάν δεν υπάρχει αστυνομική ταυτότητα